Indrajatra

Basantapur Nautale Durbar
Indrajatra basantapur
Kasthamandap during Indrajatra

Special